Psykosyntes

för dig som vägrar vara slav åt inre spöken och andras förväntningar

”Psykosyntes är en metod för psykologisk utveckling och självförverkligande för dem som vägrar att bli slavar åt sina inre spöken eller yttre påverkan, för dem som vägrar att passivt ge efter för det psykologiska spel som pågår inom dem, utan istället är beslutna att bli herrar över sina egna liv.” 

/ Roberto Assagioli, Psykosyntesens grundare

Psykosyntes är…

...en psykoterapiform med fokus på din potential

...en möjlighet att förstå dig själv på djupet och lyckas bryta gamla mönster

...en holistisk psykologi med själ

...en integrativ psykoterapiform som grundades 1926

Psykosyntes – en utvecklingsresa i tre delar

1. Personlig psykosyntes - det inre landskapet

2. Transpersonell psykosyntes - mening och syfte

&

3. Vilja - den medvetna riktningen

Psykosyntes är…

...en psykoterapiform med fokus på din potential

 

Du har en massa potential inom dig och otroliga möjligheter att växa och utvecklas som människa. Men du har också en historia som har format dig och som många gånger säkert hindrat dig från att leva ut din potential.

I Psykosyntesterapi jobbar vi med att utforska hindren och lösa upp de blockeringar som står i vägen för förverkligandet av dig själv, din längtan och dina drömmar. Vi uppmuntrar dig att se dina svårigheter och olikheter som en möjlighet till utveckling. I varje svårighet du går igenom, och i det som du upplever som en brist hos dig själv – där vilar ett frö till utveckling av nya förmågor, läkning och mognad.

När du tar ansvar för din utveckling kan du lära dig att styra ditt liv i den riktning som du innerst inne önskar.

...en holistisk psykologi med själ

 

I Psykosyntesen ser vi människan som något mer än bara vår kropp, våra tankar och våra känslor. Kroppens celler byts ut, tankar och känslor kommer och går men bakom detta finns också ett beständigt medvetande som alltid finns här. Psykosyntesen kallar det för vårt själv, många andra kallar det för sin själ. Det är ditt centrum, den du djupast innerst inne egentligen är, den alltid närvarande livsenergin, din andliga källa. Det här har alltid varit centralt i gamla visdomstraditioner och i Psykosyntesen men idag är det också en del av den moderna vetenskapen då det pågår en hel del forskning om medvetandet och om olika expanderade medvetandetillstånd särskilt inom kvantfysiken.

...en integrativ psykoterapiform som grundades 1926

Influerad av både modern västerländsk psykologi och uråldrig österländsk visdom är Psykosyntes en unik syntes av transpersonella, psykoanalytiska, psykodynamiska, kognitiva, behavioristiska och humanistiska teorier. Det är en levande terapiform som har psykosyntesen som grundläggande teori och förhållningssätt men till det integrerar vi metoder och teorier från en rad andra psykologiska skolbildningar. Många av dem fanns inte när psykosyntesen skapades, till exempel KBT, ACT och schematerapi. Några av de teorier och modeller som är centrala delar i psykosyntesen idag är client centered therapy, compassion focused therapy, gestaltterapi, mindfulness, ACT, transpersonell psykologi, existentiell filosofi och psykoterapi, relationell terapi, utvecklingspsykologi och anknytningsteori, symboldrama, neuropsykologi, advaita med flera.

...en möjlighet att förstå dig själv på djupet och lyckas bryta gamla mönster

 

Har du ibland svårt att förstå dig på dig själv? Du vill en sak men gör en helt annan och fattar inte riktigt varför. I psykosyntesterapi får du hjälp att förstå ditt inre landskap, lära känna olika delar av dig själv, förstå varför du tänker och känner och reagerar som du gör. Och inte minst, utifrån den förståelsen, kunna bryta gamla mönster som du inte tidigare kunnat rå över och ta makten över dina egna handlingar och faktiskt förmå välja att göra det du egentligen vill. 

 Psykosyntes – en utvecklingsresa i tre delar

I psykosyntes jobbar vi vanligtvis med tre olika delar som alla är viktiga för att terapin ska kunna göra verklig skillnad i ditt liv:

  1. Personlig psykosyntes – det inre landskapet
  2. Transpersonell psykosyntes – mening och syfte
  3. Viljan – den medvetna riktningen

Denna beskrivning som jag hämtat från Psykosyntesakademins hemsida ger en bra beskrivning av de olika delarna i den utvecklingsresa man gör när man går i psykosyntesterapi:

1. Personlig psykosyntes – det inre ledarskapet

Den här delen av utvecklingsresan kan beskrivas som att bli mer av en dirigent i sitt eget liv. Det är helt normalt att vi människor upplever inre konflikter. Det är också helt normalt att vi ibland fastnar i roller där vi använder vissa delar av vår personlighet lite för ensidigt. För någon kanske det är ett tvångsmässigt presterande som gör att livet känns som en enda lång uppgift. För någon annan är det kanske att vara alltför anpasslig och ha svårt att uttrycka egna uppfattningar och önskemål.

Den personliga psykosyntesen handlar om att lära känna sina viktigaste personlighetsmönster, som inom psykosyntes benämns delpersonligheter. Den handlar också om att utveckla förmågan att avidentifiera oss från de roller eller delpersonligheter som vi har en tendens att fastna för mycket i, så att vi blir mer flexibla och kan använda fler aspekter av personligheten. Så att vi blir dirigenter i våra egna liv förmögna att välja våra handlingar snarare än att sitta fast i gamla mönster. Vi lär oss att harmonisera inre konflikter som pågår mellan våra olika delpersonligheter och transformera de delpersonligheter som inte längre är till nytta för oss till mer mogna versioner som kan hjälpa oss framåt i livet istället för att ställa sig i vägen.

Personlig psykosyntes handlar om att finna sitt centrum. Kärnan i psykosyntes är teorin om ett jag, ett personligt själv, det centrum i varje individ som aldrig dömer eller värderar, utan observerar och som är fri och förmögen att välja sina handlingar. Genom att utveckla medvetenhet om detta centrum kan vi med vilja och kärlek styra våra olika behov och delar, våra delpersonligheter.

Att lära känna sina delpersonligheter innebär också att förmågan att reflektera över sig själv utvecklas. Vi kan bli bättre på att identifiera och ta hand om våra viktigaste behov, och vi kan också bli bättre på att förstå hur vi kan uppfattas av andra. Välfungerande relationer bygger på både en förmåga att se sig själv lite utifrån, och att verkligen lyssna till och förstå den andres perspektiv inifrån. Den personliga psykosyntesen stärker båda dessa förmågor.

2. Transpersonell psykosyntes – mening och syfte

Den här delen av utvecklingsresan, som naturligtvis kan pågå parallellt med den personliga psykosyntesen, handlar om våra djupaste värderingar och vår djupaste längtan. Vad är det vi upplever som verkligt meningsfullt? Vad är egentligen ett gott liv som vi kan titta tillbaka på med tillfredsställelse när det närmar sig sitt slut? Frågor som dessa är grundläggande mänskliga och är lätta att tappa bort i vardagen. Psykosyntesen erbjuder inga svar på dessa eviga frågor, men erbjuder utrymme och verktyg som hjälper individen i sitt eget sökande.

 

3. Viljan – den medvetna riktningen

All utveckling i livet resulterar förr eller senare i att vi behöver fatta nya beslut. Ibland kan det vara beslut som vi mest märker själva, som till exempel att sträva efter större självmedkänsla och mindre självkritik. Ibland är det beslut som märks för omgivningen, när vi gör större eller mindre riktningsförändringar baserat på våra nya insikter. Psykosyntesen fäster stor vikt vid att utveckla förmågan att fatta beslut på ett medvetet, klokt och fungerande sätt.

Ett av de främsta skälen till dagens missförhållanden är att de som har stark vilja många gånger saknar kärlek och de som har mycket kärlek inte har en tillräckligt stark och skicklig vilja för att kunna manifestera all sin kärlek i handling. Detta pekar omisskännligt på det överhängande behovet av integrering och förening av kärlek och vilja.”